Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 1 w Chojnowie został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Dane teleadresowe szkoły.

Dane do korespondencji

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Reymonta 1

59-225 Chojnów

woj. dolnośląskie

Adres szkoły

Reymonta 1

59-225 Chojnów

woj. dolnośląskie

Dyrektor

mgr Elżbieta Fałat

Telefon/fax

76 8188 332

Adres e-mail

sekretariat@gim1chojnow.pl

dyrekcja@gim1chojnow.pl

admin@gim1chojnow.pl

Adres strony www

http://www.gim1chojnow.pl

Biuletyn informacji publicznej

NIP

6912204847

 

Zarządzenie  Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie.

ZARZĄDZENIE NR 4/13/14

ZARZĄDZENIE NR 4/13/14

DYREKTORA Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 7 i 9 ustawy z dnia 6 września 20001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.

Zarządza się:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wprowadzam wzór wniosku o udostępnienie informacji, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/13/14

z dnia 12 listopada 2013 r.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

NA TERENIE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CHOJNOWIE

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6) informacje o zasadach i trybie działania organów

§ 3.

1. Nie udziela się dostępu do:

1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2) informacji niejawnych;

3) informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;

4) informacji zawierających dane osobowe, chyba,że po uprzednim zanonimizowaniu;

5) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

6) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną

§ 4.

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie następuje poprzez:

1)ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum Nr 1

2)udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

3)udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);

4)wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Gimnazjum Nr 1 jest udostępniania na wniosek

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/13/14.

§ 5

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.
Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§ 6.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia prze niego wniosku pisemnego.
Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w w zwykłej formie korespondencyjnej.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8.

1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestwień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żadane informacje publiczne;

2) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;

3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej

§ 9.

Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

§ 10.

Regulamin obowiązuje od dnia 12 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/13/14
z dnia12 listopada 2013 r.

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko: ………………………..

Adres: ……………………………….

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art, 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz, 1198 ze zm. ) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI

Przesłanie informacji pocztą na adres ………………………………………………………..

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres………………………………………………………..

Odbiór osobisty przez wnioskodawcę …………………………………….

(właściwe podkreśl)

…………………………… ……………………………………

/ miejscowość, data/ podpis wnioskodawcy

[1] Jednostka zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji, zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej za wcześniejszym pisemnym uprzedzeniem