REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Aby realizować rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie działa Samorząd Uczniowski.
2. Na pierwszym posiedzeniu SU konstytuuje się Prezydium SU wybrane podczas majowych wyborów. Przewodniczącym zostaje uczeń, który otrzymał największa liczbę głosów. Następnie wybierani są 2 zastępcy przewodniczącego, skarbnik i osoby odpowiedzialne za kontakty z kl. I, II i III.
3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
· integracja społeczności uczniowskiej
· reprezentowanie uczniów wobec władz szkoły
· przedstawianie opinii i postulatów uczniów
· czuwanie nad realizacją prac i zadań na rzecz szkoły i klasy
· współdziałanie z Dyrekcją Szkoły w celu zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki
4. Organem wykonawczym SU jest Młodzieżowa Rada Uczniowska w skład której wchodzą
· Samorządy Klasowe czyli gospodarze klas, sekretarze i skarbnicy
· sympatycy.
5. Młodzieżowa Rada Uczniowska odpowiada w szczególności za:
· przeprowadzenie raz w miesiącu posiedzenie MRU (drugi czwartek miesiąca)
– ocena gospodarzy, sprawy różne
· organizację Dnia Samorządności (21 marca)
· organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydium SU (załącznik – ordynacja wyborcza)
· organizację i udział w akcjach charytatywnych
· przeprowadzenie i podsumowanie konkursu na „Gospodarza szkoły”
· finanse SU
· zbiórkę surowców wtórnych i baterii
· udział w przedsięwzięciach adresowanych do samorządów uczniowskich i społeczności uczniowskich przez inne niż macierzysta szkoła jednostki.
6. Samorządy poszczególnych klas pracują pełniąc funkcję Gospodarza Szkoły (załącznik – regulamin Gospodarza Szkoły).
7. Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze i środki pieniężne na różne formy swojej działalności. Klasy zobowiązane są do wnoszenia opłat na rzecz SU – 50 gr od osoby na miesiąc. Funduszami dysponuje Prezydium SU za zgodą Młodzieżowej Rady Uczniowskiej

REGULAMIN GOSPODARZA SZKOŁY

I

1. Utrzymanie czystości i ładu w pomieszczeniach oraz w otoczeniu szkoły.
2. Troska o poprawne i kulturalne zachowanie uczniów w szkole.
3. Organizacja życia kulturalnego szkoły.
4. Organizacja obchodów świąt i uroczystości szkolnych.
5. Wywieszenie w gablocie SU swoich zamierzeń.
6. Noszenie skromnego i pomysłowego oznakowania jako gospodarze.
7. Pełnienie funkcji gospodarza przez 2 tygodnie.
8. Terminowe składanie meldunków z wykonanych zadań na posiedzeniach MRU.
9. Wpisywanie swojej działalności do kroniki.
10. Przejawianie własnych inicjatyw.
11. Przeprowadzenie akcji profilaktycznych w dowolnej formie.

II

1. Gospodarz szkoły jest oceniany przez wszystkie klasy i dodatkowo przez prezydium SU. Każda klasa może przyznać od 1 do 5 pkt.
2. MRU może przyznać dodatkowe punkty klasie, która pracuje na rzecz szkoły, choć nie jest gospodarzem.
3. Opiekun SU może przyznać od 1 do 5 pkt. karty do kroniki.
4. Opiekun SU może przyznać od 1 do 5 pkt. za informację w gablocie o swoich zamierzeniach.
5. Klasa która nie przyznaje maksymalnej liczby punktów jest zobowiązana uzasadnić swoja decyzję.
6. Klasy należy oceniać wraz z wychowawcą na godzinie wychowawczej.
7. Klasa zalegająca z oceną otrzymuje punkty karne w wysokości maksymalnej czyli 5 kpt.