REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM nr 1 im. JANA PAWŁA II w CHOJNOWIE w roku szkolnym 2008 / 2009

___________________________________________________________________________ Cel:
– propagowanie prozdrowotnego trybu życia poprzez aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
– wdrożenie klas do współzawodnictwa sportowego;
– propagowanie idei „fair play” we współzawodnictwie sportowym;
– wyłonienie najbardziej usportowionej klasy w szkole;
Uczestnictwo:
– w rozgrywkach i imprezach sportowych uczestniczą reprezentacje dziewcząt i chłopców odpowiednio na szczeblu klas I, II i III;
– każda klasa może wystawić maksymalnie 2 reprezentacje w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców;
– do punktacji ogólnej zaliczony zostanie wynik najwyżej sklasyfikowanego zespołu;
– za udział w rozgrywkach klasa otrzymuje punkty;
– dodatkowe punkty przyznawane będą za zajęte miejsce;
– każdorazowo po zakończeniu danego cyklu (np.: liga piłki nożnej, siatkówki, itp.) rozgrywek nastąpi podsumowanie współzawodnictwa na najbliższym apelu;
– wyniki współzawodnictwa sportowego będą umieszczane na stronie internetowej szkoły;
Nagrody:
– za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacji końcowej najlepsze klasy (liczy się punktacja łączna dziewcząt i chłopców) otrzymują puchary oraz pamiątkowe dyplomy;
– pozostałe reprezentacje otrzymują dyplomy;
– dla klasy, która zwycięży w klasyfikacji końcowej przewidziana jest wycieczka ufundowana przez Dyrektora Szkoły;
– Puchar „Fair Play” dla tej reprezentacji, która wygra to współzawodnictwo
Punktacja:
Miejsca
I -15pkt
II -12 pkt
III- 10 pkt
IV- 8pkt
V- 6pkt
VI- 4 pkt
VII- 2 pkt
Udział w zawodach – 10 pkt

Sprawy różne:
– uczniowie (uczennice), którzy sprawiają trudności wychowawcze (wagary, naganne zachowanie) będą wykluczani z rozgrywek;
– o wykluczeniu ucznia z rozgrywek decyduje Komisja Regulaminowa (nauczyciele wychowania fizycznego) w porozumieniu z wychowawcą klasy;
– niesportowe zachowanie podczas rozgrywanych zawodów będzie karane zawieszeniem w rozgrywkach;
– okres zawieszenia będzie uzależniony od stopnia przewinienia i może dotyczyć jednego meczu lub do końca trwania całego współzawodnictwa; Punktacja „Fair Play”:
– każdy zespół po zakończonym meczu (turnieju) otrzymuje punkty do klasyfikacji „fair play” (+10 pkt. jeżeli w trakcie zawodów nie wystąpią uchybienia regulaminowe);
– każde wykluczenie zawodnika za niesportowe zachowanie to punkty ujemne ( -5 pkt.) dla zespołu;
– punkty przyznaje organizator zawodów;

Zgłoszenia:
– klasa zgłaszająca zespół do współzawodnictwa sportowego winna przedłożyć organizatorom listę zawodników z zaznaczeniem kapitana drużyny, który będzie upoważniony do kontaktowania się z organizatorem zawodów oraz Komisją Regulaminową;

Uwaga: o sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja Regulaminowa.